vvv              

VRU sertifikācijas apraksts

Virsbūvju remonta uzņēmumu (VRU) sertifikācija.

Auto Asociācija (AA) sadarbībā ar Latvijas Auto virsbūvju remonta asociāciju (LAVRA) ir izstrādājusi bāzes dokumentus virsbūvju remonta uzņēmumu (VRU) sertifikācijas procesam, kas tiek uzsākts 2012. gada maija mēnesī. Kā sertfikācijas procesa uzraugošā institūcija ir izveidota Sertifikācijas uzraudzības padome, kuras sastāvā ietilpst Auto Asociācija, Latvijas Virsbūvju remonta asociācija, Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija, Latvijas Auto nomu asociācija, Latvijas Līzinga devēju asociācija, Latvijas Automoto biedrība.

Sertifikācijas mērķis ir apzināt un, sertificējot atlasīt, kvalificētu uzņēmumu kategorijā tos remonta uzņēmumus, kuri darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un kuri ievēro profesionālās ētikas normas gan klientu apkalpošanā, gan profesionālajā darbībā, kā arī ir apņēmušies savstarpēji godīgi konkurēt - komercdarbībā izpildīt visas nodokļu nomaksas saistības pret valsti, gan attiecībā uz saviem darbiniekiem. AA atbalstu sertifikācijas procesam ir ieguvusi gan no valsts pārvaldes institūcijām, gan no apdrošināšanas sabiedrībām, gan no tirgus uzraudzības institūcijām (VID, PTAC, u.c.) un citām sabiedriskajām organizācijām (LLDA, LAMB, LABA u.c.).

Procesa gaitā virsbūvju remonta uzņēmumi tiks sertificēti, vērtējot to uzņēmējdarbības parametrus un kvalitāti saistībā ar LR normatīvajām prasībām; telpu kvalitāti un atbilstību kvalitatīvu remontu veikšanai un kvalitatīvai klientu apkalpošanai; pielietotās remonta tehnoloģijas un materiālus, izmantotās ierīces un tehnisko aprīkojumu, IT sistēmas; uzņēmuma personāla kvalifikāciju; uzņēmuma finanšu vadību/stāvokli. Saskaņā aršiem kritērijiem uzņēmumi, sertificējot tiks iedalīti 3 kvalifikācijas līmeņos – „A”, „B” un „C”:

A līmenis - augstākais VRU tehnoloģiskais un kvalifikācijas kapacitātes līmenis, tiks piešķirts VRU, kas spēj profesionāli un kvalitatīvi veikt dažādu automobiļu ražotāju automobiļu apkopi un remontu (atbilstoši ražotāju autorizējumam), neatkarīgi no automobiļa izlaiduma gada un modeļa debijas, virsbūvju remontu visā remonta darbu sarežģītības spektrā, ieskaitot tērauda, alumīnija, plastisko un kompozīto materiālu detaļu un mezglu remontu, demontāžu un montāžu automobilī. A līmeņa VRU ir jābūt nodrošinātam ar visām nepieciešamajām iekārtām un tehnoloģijām, ar atbilstoši automobiļu ražotāju prasībām apmācītu sertificētu personālu, ar ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošiem remontos pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām. Sertifikātā tiks norādītas automobiļu markas, kuru ražotāji ir sertificējuši šo VRU veikt savu ražojumu remontus.

B līmenis - vidējais VRU kapacitātes līmenis, tiks piešķirts VRU, kas spēj profesionāli un kvalitatīvi veikt dažādu automobiļu marku, modeļu un aprīkojuma, neatkarīgi no to izlaiduma gada un modeļa debijas tirgū, virsbūvju remontu visā remonta darbu sarežģītības spektrā - mezgliem un detaļām, kas ir izgatavotas no tērauda, alumīnija un plastiskiem materiāliem. VRU, kuru rīcībā ir visas šim kompetences līmenim nepieciešamās iekārtas un tehnoloģijas, kā arī atbilstoši apmācīts sertificēts personāls un remontos pielietotie materiāli un tehnoloģijas atbilst visām ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām, taču nav attiecīgā automobiļu ražotāja autorizācijas.

C līmenis - zemākais VRU kapacitātes līmenis, tiks piešķirts VRU, kas spēj profesionāli un kvalitatīvi veikt, neatkarīgi no to markas, modeļa un izlaiduma gada, virsbūvju remontu, to mezgliem un detaļām, kas ir izgatavotas no tērauda un plastiskiem materiāliem, bet ne pilnā šo remonta darbu sarežģītības spektrā. C līmeņa VRU nav automobiļu ražotāju sertificējums. Šie VRU paši ar saviem resursiem nevar veikt alumīnija un kompozīto materiālu detaļu un mezglu remontu, bet kuru rīcībā ir savas kompetences līmenim nepieciešamās iekārtas un tehnoloģijas, kā arī atbilstoši apmācīts personāls, ar ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošiem remontos pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām.

Pirms sertifikācijas procesa uzsākšanas, pretendentiem būs iespējams izvēlēties, kurā no līmeņiem sertificēt savu virsbūvju remonta uzņēmumu.

Sertifikācijas process sastāvēs no diviem posmiem: pirmreizējs sertifikācijas audits un periodiska ikgadēja sertificētā VRU uzraudzība. Skaitot no pirmreizējā audita, nākamos 24 (divdesmit četrus) mēnešus seko ikgadējs uzraudzības audits, bet pēc 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no pirmreizējā audita, seko atkārtotas sertifikācijas audits.

Audita veikšanai tiks izmantoti AA izraudzīti neatkarīgi auditori ar speciālām zināšanām par automobiļu apkopes un remontu pakalpojumiem, pielietojamām tehnoloģijām un materiāliem, IT sistēmām.

Vadoties pēc auditoru audita ziņojuma, atestētajiem VRU sertifikātus izsniegs AA, atbilsotši Sertifikācijas uzraudzības padomes saskaņotajiem dokumentiem.